fbpx

STUDIOLOGIA

39,99 

ISBN: 978-83-952881-0-4

Publisher: Abdalnasser Abuhasna IT Services

1 edition: 2019

Number of pages: 152

Product dimensions: 21 x 30

Prefect binding klejona miękka

Level B1

Category:

Description

Authors:: Izabela Kugiel-Abuhasna

The book Studiologia was written for foreigners who want to prepare themselves to study in Polish. It helps to develop the scientific language and academic skills necessary for educational success during studies. It is supplemented with multimedia materials available on the open access website www.studiologia.edu.pl. przygotować  do podjęcia studiów w języku polskim. Pomaga rozwijać język naukowy oraz umiejętności akademickie niezbędne do odniesienia sukcesu edukacyjnego w czasie studiów. Jest uzupełniony o materiały multimedialne dostępne na stronie internetowej o otwartym dostępie www.studiologia.edu.pl.

The main purpose of the book is to equip students with linguistic structures that serve as tools for expressing complex thought processes. They allow the verbalization of intellectual operations such as classifying, comparing, defining, analyzing, etc. These processes occur in all sciences, which results in the universality of the "Studiology" textbook, which can be helpful in preparation for studies in many fields - economics, polytechnic or humanities. The book is also intended for foreign language classes and for all those who want to develop their Polish language in an ambitious direction. językowe struktury służące jako narzędzia do wyrażania złożonych procesów myślowych. Pozwalają one na werbalizację operacji intelektualnych, takich jak klasyfikowanie, porównywanie, definiowanie, analizowanie i in. Procesy te występują we wszystkich naukach, z czego wynika uniwersalność podręcznika „Studiologia”, który może być pomocny w przygotowaniu do studiów na wielu kierunkach – ekonomicznych, politechnicznych lub humanistycznych. Książka przeznaczona jest także na zajęcia typu lektoratowego oraz dla wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swój język polski w ambitnym kierunku.

The language structures were selected based on the criterion of their position on the attendance lists (mainly in the range of 1-2000 most common words). The vocabulary and tasks are closely related to science and the academic sphere to motivate students to effort and work due to their high usefulness.

The textbook allows to develop linguistic receptive and productive activities - speaking, writing, reading and listening test comprehension, as well as language subsystems: vocabulary (both active and passive) and those grammatical issues that are most common in scientific texts. It also allows to practice many academic skills, the most important of which is effective work with a scientific text, subordinated to the goals of higher education. It is intended for a course of at least 60 hours. działań receptywnych i produktywnych  – mówienia, pisania, rozumienia testu czytanego i słuchanego, a także podsystemów języka: słownictwa (zarówno czynnego, jak i biernego) oraz tych zagadnień gramatycznych, które są najczęstsze w tekstach naukowych. Pozwala również na ćwiczenie wielu umiejętności akademickich, wśród których najważniejsza jest efektywna praca z tekstem naukowym podporządkowana celom wyższej edukacji. Przeznaczony jest na kurs trwający co najmniej 60 godzin.

Additional exercises and materials available on the website www.studiologia.pl are a significant support for both students and teachers. It is based on a CC license and open to anyone who shows an interest in teaching / learning a scientific language. It includes exercises in the form of multimedia presentations, language games, online tests, animations, recordings, keys to selected exercises and many other teaching aids to be downloaded and used by teachers and students. The assumption of Studiologia is to be friendly to all users, both teachers and learners of the scientific language. www.studiologia.pl. Jest ona oparta na licencji CC i otwarta dla wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie uczeniem / uczeniem się języka naukowego. Zawiera ćwiczenia w formie prezentacji multimedialnych, gry językowe, testy online, animacje, nagrania, klucze do wybranych ćwiczeń oraz wiele innych pomocy dydaktycznych do pobrania i wykorzystania przez nauczycieli oraz studentów. Studiologia w swym założeniu ma być przyjazna dla wszystkich użytkowników, zarówno uczących, jak i uczących się języka naukowego.

About the Author

Lecturer of Polish as a foreign language, academic teacher. Graduate of the Polish philology (1998) as well as postgraduate studies teaching Polish as a foreign language of the Pedagogical University of Krakow (2017). Since 1989 she has been professionally related with the International Centre of Education of the Cracow University of Technology, where she conducts classes within the course preparing for studies in Poland, in both general and specialist Polish language at various advancement levels, as well as courses for Erasmus programme participants. She is the author of specialist language course books for foreigners studying: economy (Wybraliśmy ekonomię. Podręcznik języka ekonomicznego dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1, Kraków 2017) and science (Studiologia. Podręcznik polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1, Kraków 2019), as well as articles in this field. She is an author of e-learning courses available on the CUT Moodle Platform to foreign students preparing for studies in Poland. Since 2003 she has been a member of the Bristol Association of Polish and Foreign Teachers of Polish Culture and Polish Language. In 2015-18 she was an examiner of Telc Language Tests telc Język polski B1-B2. nauczanie języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2017). Od 1989 roku związana zawodowo z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, gdzie prowadzi zajęcia w ramach kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce, zarówno z języka polskiego ogólnego, jak i specjalistycznego na różnych poziomach zaawansowania oraz kursy dla uczestników programu Erasmus. Autorka podręczników do nauczania cudzoziemców języka specjalistycznego: ekonomicznego (Wybraliśmy ekonomię. Podręcznik języka ekonomicznego dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1, Kraków 2017) oraz naukowego (Studiologia. Podręcznik polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1, Kraków 2019), także artykułów poświęconych tej tematyce. Autorka kursów e-learningowych dostępnych na platformie Moodle PK dla cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów w Polsce. Współautorka otwartego kursu internetowego MOOC Polish for Beginners dostępnego na platformie navoica.pl. Od 2003 r. członek Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Bristol. W latach 2015-18 egzaminator systemu certyfikatowego Telc Language Tests telc Język polski B1-B2.

Each teacher who orders at least 10 textbooks will receive:
  • set of 5 tests including material correlated with 5 repetitio parts,
  • mid-term and semester exam.

 

Sample lesson

Studiologia 1

Studiologia 2

Studiologia 3

Studiologia 4

Studiologia 5

Studiologia 6

Studiologia 7

Studiologia 8

Studiologia 9

Studiologia 10

Studiologia 11

Studiologia 12

 

 

 

Additional information

Weight 0,6 kg
Dimensions 21 × 30 × 2 cm
Scroll to top
en_GB